Podmínky ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Nádeníčková, IČ 67611648, se sídlem Zelnice 291/8, Velké Pavlovice, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Hustopeče, sp. značka MZU/590/2014/35, číslo případu 370403/U2014/841/LV, tel. +420 775 145 119, e-mail: info@ne-vinnedarky.cz (dále jen: „správce“ nebo „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ne-vinnedarky.cz. Jde o následující získané osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

  1. jméno, příjmení,
  2. e-mailová adresa,
  3. telefonní číslo a
  4. adresa/sídlo.

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
 2. Zasílání kupujícímu novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo pronikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit,
 3. splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4. Účelem zpracování osobních údajů je

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. plnění právních povinností vůči státu,
 3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

5. Správce uchovává osobní údaje za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. Případně po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 6. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem (tedy Janou Nádeníčkovou), osobní údaje však pro něj zpracovávají také zpracovatelé:

 1. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 2. poskytovatel platební brány GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice,
 3. provozovatel služby Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín,
 4. přepravní společnost Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/2, 190 00 Praha 9.

 7. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

 8. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@ne-vinnedarky.cz.

 9. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky ne-vinnedarky.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 1. měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
 2. základní funkčnosti webových stránek.

10. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považování za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možní na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu prodávajícího je možní vznést námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

11. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 1. poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43 USA.

12. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 1. vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, příp. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 2. na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování či zrušení zasílání obchodních sdělení,
 3. na výmaz osobních údajů – výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 4. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 5. na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 6. požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce,
 8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

13. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a také technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

14. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 15. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

16. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Ve Velkých Pavlovicích 1. 9. 2020.

 

Kontaktní adresa: Hlavní 101, 691 06 Velké Pavlovice

Telefon: +420 775 145 119

E-mail: info@ne-vinnedarky.cz